Prerobmi.sk

  1. Domov
  2. /
  3. Ochrana údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základne ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so
spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len ,,GDPR“)
je . IČO  51 094 215 so sídlom Rázusova 49, 040 01 Košice (ďalej
len: ,, správca“).

Kontaktné údaje správcu sú:
Adresa:
Rázusova 49, 040 01 Košice
Email: operator@prerobmi.sk
Telefón: +421 911 419 177

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej
alebo identifikovateľnej fyzickej osobe: identifikovateľnou fyzickou osobou je
fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä
odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné
údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej,
fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo
spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo
osobné údaje, ktoré správca získal na základe:

plnenia Vašej
objednávky a zmluvy,

plnenia Vašej
registrácie do databázy dodávateľov,

plnenia služieb v
rámci dopytového konania.

Správca spracúva Vaše
identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy,
registrácie do databázy dodávateľov alebo dopytového konania.

III. Zákonný dôvod a
účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom
spracovania osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi
Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

plnenie služieb v
rámci dopytového konania, prezentácie v databáze dodávateľov podľa čl. 6 odst.
1 písm. a) GDPR,

oprávnený záujem
správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zaslanie obchodných
oznámení a newsletterov) čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

oprávnený záujem
správcu, Vás a registrovaných dodávateľov na sprostredkovanie kontaktov za
účelom plnenia služby podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš súhlas so
spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zaslanie
obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení
s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej
spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

IV. Účelom
spracovania osobných údajov je:

výkon práv a
povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom, pri
objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie
objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou
požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov
nieje možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,

plnenie služby v
rámci dopytového konania,

plnenie služby v
rámci prezentácie v databáze dodávateľov, prezentácie produktov a služieb či
inzercie voľných pracovných miest,

zaslanie obchodných
oznámení a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu
nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

V. Doba
uchovávania údajov

Správca uchováva
osobné údaje:

po dobu nevyhnutnú na
výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom
a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od
ukončenia zmluvného vzťahu).

po dobu, kým je
odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu,

po dobu nevyhnutne
nutnú pre plnenie služieb dopytového konania (ktorú je možné upraviť v rámci
profilu dopytu) a dobu prezentácie firmy v katalógu dodávateľov.

Po uplynutí doby
uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

VI. Príjemcovia
osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných
údajov sú osoby/firmy

podieľajúce sa na
dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

zaisťujúce služby
prevádzkovania technologických riešení správcu,

zúčastňujúce sa
dopytového konania,

zaisťujúce
marketingové služby.

Správca nemá v úmysle
predať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej
organizácii

 Vaše práva

Za podmienok
stanovených GDPR máte

právo na prístup k
svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

právo na opravu
osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl.
18 GDPR.

právo na vymazanie
osobných údajov čl. 17 GDPR.

právo podať námietku
proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

právo na
prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

právo odvolať súhlas
so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu
uvedeného v čl. I týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať
sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že
bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky
zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje,
že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu
osobných údajov.

Správca prijal
technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v
papierovej podobe

Správca prehlasuje,
že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby a osoby zúčasňujúce sa
dopytového konania, ktoré týmto plní samotnú podstatu služby.

VIII. Záverečné
ustanovenia

Odoslaním objednávky
z internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami
ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte
zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím
súhlasu potvrdzujete, že ste sa obznámil/a s podmienkami ochrany osobných
údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený
tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní
na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienku
naberajú platnosť dňom 8.6.2020.

male logo